Nawigacja

Regulamin

Regulamin Konkursu „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny”

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Konkurs „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny.”, zwany dalej „konkursem”, ma charakter edukacyjny. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, a które jednocześnie brały udział w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920.    

§ 2.

Organizatorem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02 – 675) przy ul. Wołoskiej 7. Komórką organizującą przebieg konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN. 

§ 3.

 Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zasady uczestnictwa w konkursie.

§ 4.

 1. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie szkół polonijnych, członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związek Strzelecki) i inni do lat 19.
 3. Do konkursu mogą również zgłaszać się rodziny, pod warunkiem, iż rodzice będą pełnili rolę opiekunów i inspiratorów, a autorami zadania konkursowego będą dzieci.
 4. W konkursie przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
  1. 10-14 lat;
  2. 15-19 lat.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadania uczestników konkursu.

§ 5.

 1. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości lub Krzyżem Niepodległości z Mieczami, zwanej dalej „Bohaterem”, a która jednocześnie brała udział w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920. Baza wszystkich odznaczonych znajduje się pod niniejszym adresem: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html
 2. Na podstawie zdobytych na temat postaci informacji uczestnicy konkursu wykonują zadania:
  1. tworzą film prezentujący bohatera;
  2. podejmują działania mające na celu upowszechnienie historii o wybranym bohaterze wśród lokalnej społeczności lub na szerszą skalę. Działania te muszą zostać opisane w odpowiednim dokumencie stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Prace konkursowe – wymogi.

§ 6.

 1. Każda praca musi zawierać rys biograficzny wybranego Bohatera oraz jego dokonania wpisane w kontekst wydarzeń historycznych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, cytatów itp. z oznaczeniem źródeł i z poszanowaniem praw autorskich.
 2. Prace mogą być realizowane indywidualnie bądź w zespołach maksymalnie czteroosobowych. Filmy mogą być tworzone pod kierunkiem nauczyciela bądź opiekuna/rodzica. Forma pracy konkursowej dowolna, np.: film dokumentalny, vlog, animacja, reportaż.
 3. Prace konkursowe muszą mieć charakter twórczy oraz opowiadać o Bohaterze (wprost lub poprzez swobodną interpretację).
 4. Wszystkie filmy nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące standardy:
  1. format obrazu HD lub FULL HD (w proporcji 16:9), format mp4, kodek h. 264;
  2. Czas trwania filmu: nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 5 minut.
 5. Wszystkie prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 6. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową uczestników o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu pracy do konkursu, w terminie 10 dni roboczych od daty nadesłania pracy wraz z załącznikami.

Zgłoszenie.

§ 7.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu www.niezwyciezeni1918-2018.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
 2. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko Bohatera pracy oraz wybrać lokalnego koordynatora spośród wskazanych na stronie internetowej właściwych miejscowo pracowników Instytutu odpowiadających za przebieg I etapu konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac, wraz z wypełnionymi co najmniej trzema załącznikami do regulaminu konkursu(w przypadku jednego uczestnika i odpowiednio więcej w przypadku zespołu), w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2020 r. za pośrednictwem protokołu FTP na serwer IPN. Adres serwera oraz instrukcja korzystania z tej usługi zostaną przesłane wszystkim uczestnikom konkursu, którzy poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Prace przesłane po tym terminie nie zostaną ocenione przez jury konkursu.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace stworzone po 29 listopada 2019 r.
 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące materiały (do pobrania na stronie konkursu):
  1. skan wypełnionej i podpisanej metryki pracy konkursowej (załącznik nr 1 albo  2 w zależności do kategorii wiekowej wskazanej w § 3 ust 4. oraz wyszczególnionej w tych załącznikach);
  2. sprawozdanie z realizacji upowszechnienia Bohatera pracy (załącznik nr 3);
  3. skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń, stanowiących załącznik nr 4 albo 5 – w zależności od wieku:
   1.  osoby pełnoletnie wypełniają załącznik nr 4 (każdego uczestnika zespołu w osobno),
   2. w przypadku osób niepełnoletnich załącznik nr 5 wypełniają rodzice/opiekunowie prawni (każdego uczestnika zespołu w osobno)
  4. skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez opiekuna/kierownika zespołu (nauczyciela) stanowiącego załącznik nr 6
  5. 3 kadry z filmu (rozdzielczość 300 dpi).
 6. Ponadto, na adres korespondencyjny wybranego koordynatora konkursu należy wysłać oryginały wypełnionych i podpisanych załączników regulaminu. Każdy uczestnik konkursu musi wysłać co najmniej 3 załączniki (w przypadku pracy indywidualnej), a odpowiednio więcej w przypadku zespołu:
  1. załącznik nr 1 albo 2 – w zależności od kategorii wiekowej wskazanej w §3 ust 4,
  2. załącznik nr 3 wspólny dla każdego uczestnika konkursu,
  3. załącznik nr 4 albo 5 – w zależności od osiągnięcia pełnoletniości.
 7. Brak któregokolwiek z ww. załączników na etapie zgłaszania pracy do konkursu sprawi, iż zostanie ona odrzucona przez komisję konkursową I stopnia.   

Etapy konkursu.

§ 8.

 1. Konkurs ma dwuetapowy przebieg:
  1. Etap pierwszy - regionalny, organizowany przez oddziałowe biura edukacji narodowej IPN;
  2. Etap drugi - ogólnopolski, organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN – Centrala.
 2. Wstępna selekcja prac konkursowych nastąpi podczas etapu regionalnego kierowanego przez  Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN. Efektem etapu regionalnego ma być wybór, przez komisje konkursowe I stopnia, najlepszych prac z każdej kategorii na podstawie określonych kryteriów. Prace te zostaną zakwalifikowane do drugiego, ogólnopolskiego etapu konkursu.
 3. Efektem etapu ogólnopolskiego będzie wyłonienie laureatów, czyli zdobywców pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca, na podstawie kryteriów określonych przez komisje konkursową II stopnia.
 4. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 5 czerwca 2020 r. Uczestnicy, którzy awansują do II etapu, zostaną o tym fakcie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.  
 5. Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane do 10 czerwca 2020 r.
 6. Wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom konkursu nastąpi  podczas gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2020 r. Dokładny termin gali zostanie podany na stronie konkursu w późniejszym terminie.  

Tryb oceny prac konkursowych.

§ 9.

 1. Oceny prac dokonują komisje konkursowe powołane przez organizatora dla każdego z 2 etapów konkursu.
 2. Komisje konkursowe I stopnia zostaną utworzone przy każdym z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN. Ich rolą będzie wyłonienie uczestników konkursu, którzy awansują do II etapu.
 3. W celu wyłonienia laureatów, organizator powoła komisję konkursową II stopnia działającą przy Biurze Edukacji Narodowej IPN - Centrala.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru członków komisji konkursowych, włącznie z możliwością powołania do nich osób nie będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
 5. Kryteriami podlegającymi ocenie będą w szczególności:
  1. zawartość merytoryczna – 0-10 pkt;
  2. walory artystyczne – 0-10 pkt;
  3. wrażenie ogólne – 0-5 pkt;
  4. walory edukacyjne – 0-5 pkt.
 6. Przez poszczególne kryteria rozumie się:
  1. zawartość merytoryczna – poprawność faktograficzna, oparcie się o źródła, dokumenty i relacje świadków historii;
  2. walory artystyczne – forma, pomysłowość, skala podjętych działań;
  3. wrażenie ogólne – ocena zaangażowania uczniów w projekt konkursowy, wnikliwość w dotarciu do archiwaliów, miejsc i osób zw. z bohaterem;
  4. walory edukacyjne – stopień upowszechnienia postaci.
 7. Laureatami, czyli zdobywcami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną uczestnicy konkursu, którzy otrzymają odpowiednio największą ilość punktów w każdej z kategorii konkursowych.
 8. Wszystkie komisje konkursowe są zobligowane do sporządzenia protokołów po zakończeniu swoich prac w ramach właściwego etapu konkursu.  

Nagrody

§ 10.

 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  1. dyplomy - otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu;
  2. dla zdobywców I, II oraz III miejsca w obydwu kategoriach konkursowych wezmą udział w kilkudniowych warsztatach filmowych oraz otrzymają nagrody rzeczowe: aparaty albo kamery i akcesoria filmowe.
 2. Organizator poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania prac konkursowych osób, które nie zostały laureatami, a których prace zostały wyróżnione przez komisję konkursową II stopnia.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających wręczenie którejkolwiek z nagród, o których jest mowa w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
 5. W przypadku, w którym ogólna wartość nagród dla jednego laureata przekroczy 2000 zł, laureat zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności Organizator zbierze od laureatów następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania zgodnie z załącznikiem nr 7. Niedopełnienie obowiązku wypełnienia i przekazania przez laureata konkursu tego obowiązku skutkować będzie niemożliwością przekazania nagrody.

§ 11.

 1. Warsztaty filmowe, stanowiące nagrodę dla zdobywców I, II oraz III miejsca w obydwu kategoriach konkursowych, zostaną zorganizowane we wrześniu 2020 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną osobno powiadomieni.
 2. Warsztaty, o których mowa ust. 1, rozpoczną się w Warszawie. Uczestnicy warsztatów do Warszawy przybywają na własny koszt.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na uczestnictwo w konkursie, gali finałowej oraz w warsztatach musi wyrazić w formie pisemnej rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

Ochrona własności intelektualnej.

§ 12.

 1. Uczestnicy konkursu, z chwilą umieszczenia materiałów wytworzonych w ramach konkursu na platformie internetowej, udzielają organizatorowi i partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera
   i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową
   i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1;
  3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  4. publiczna prezentacja prac konkursowych;
  5. wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych
   i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.
 2. Uczestnicy konkursu oświadczają na platformie internetowej, że posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części.
 3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureata autorskie prawa majątkowe
  do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.  
 4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz zgodę na zbycie praw majątkowych o których mowa w ust. 3 wyraża rodzic lub opiekun prawny poprzez akceptację treści regulaminu.

Ochrona danych osobowych.

§ 13.

 1. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale brak zgody na którąkolwiek ze składowych z załączników nr 4, 5 lub 6 skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
 2. Wszelkie informacje o konkursie, w tym klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowiące załączniki nr 4, 5, 6 i 7 znajdują się na stronie: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs.     
 3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 4. Formularz przekazania danych do uiszczenia podatku od osób fizycznych wypełnia laureat, w przypadku niepełnoletniego laureata konkursu rodzic/opiekun prawny, w sytuacji o której mowa w § 9 ust. 2.

Postanowienia końcowe.

§ 14.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.

§ 15.

Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 16.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry