Nawigacja

Regulamin

Regulamin Konkursu „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów”

Postanowienia ogólne

§ 1

Konkurs „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów”, zwany dalej „konkursem”, ma charakter edukacyjny. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, a które jednocześnie w czasie II wojny światowej lub po niej, stały się ofiarami totalitaryzmów – nazistowskiego, sowieckiego bądź komunistycznego.  

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02 – 675) przy ul. Wołoskiej 7. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN. 

Uczestnicy Konkursu. Zasady uczestnictwa w konkursie.

§ 3

 1. W Konkursie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie szkół polonijnych, członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związek Strzelecki, etc.) oraz osoby prywatne.
 3. Do Konkursu mogą również zgłaszać się rodziny, pod warunkiem, iż rodzice będą pełnili rolę opiekunów i inspiratorów, a autorami zadania konkursowego będą dzieci.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadania uczestników konkursu

§ 4

1. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem Niepodległości, Medalem Niepodległości lub Krzyżem Niepodległości z Mieczami, zwanej dalej „Bohaterem”, która jednocześnie w czasie II wojny światowej lub po niej stała się ofiarą totalitaryzmów – 

Baza wszystkich odznaczonych znajduje się pod niniejszym adresem:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

2. Oprócz stworzenia filmu, jego autor (autorzy) muszą podjąć działania mające na celu upowszechnienie historii o wybranym bohaterze wśród lokalnej społeczności lub na szerszą skalę. Działania te muszą zostać opisane w odpowiednim dokumencie stanowiącym załącznik nr 2.

3. W konkursie przewidziane są następujące kategorie:

a. SZKOLNA (10-14 lat)

Uczniowie w wieku od 10 do 14 lat. Prace w tej kategorii mogą być realizowane indywidualnie bądź w zespołach maksymalnie czteroosobowych. Filmy mogą być tworzone pod kierunkiem nauczyciela bądź opiekuna/rodzica. Forma pracy konkursowej dowolna, np.: film dokumentalny, vlog, animacja, reportaż.

Czas trwania filmu: nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 5 minut

b. SZKOLNA (15-19 lat)

Młodzież szkolna w wieku od 15 do 19 lat. Prace w tej kategorii mogą być realizowane indywidualnie bądź w zespołach maksymalnie czteroosobowych. Filmy mogą być tworzone pod kierunkiem nauczyciela bądź opiekuna/rodzica. Forma pracy konkursowej dowolna, np.: film dokumentalny, vlog, animacja, reportaż.

Czas trwania filmu: nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 5 minut

Prace konkursowe – wymogi

§ 5

 1. Każda praca powinna zawierać rys biograficzny wybranego Bohatera oraz jego dokonania wpisane w kontekst wydarzeń historycznych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, cytatów itp.
 2. Prace konkursowe powinny mieć charakter twórczy oraz opowiadać o Bohaterze (wprost lub poprzez swobodną interpretację).
 3. Wszystkie filmy nadesłane na konkurs powinny spełniać następujące standardy: format obrazu HD lub FULL HD (w proporcji 16:9), format mp4, kodek h. 264.
 4. Wszystkie prace nadesłane niezgodnie z ww. zasadami regulaminu nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową uczestników o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu pracy do konkursu, w terminie 10 dni roboczych od daty nadesłania pracy wraz z załącznikami.

Etapy konkursu, zgłoszenie

§ 6

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu www.niezwyciezeni1918-2018.pl w terminie do 19 kwietnia 2019 r.
 2. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko Bohatera pracy oraz wybrać lokalnego koordynatora odpowiadającego za przebieg I etapu konkursu.
 3. Autor (autorzy) filmów zobowiązani są do przesłania prac, wraz z wypełnionymi załącznikami regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. za pośrednictwem protokołu FTP na serwer IPN. Adres serwera oraz instrukcja korzystania z tej usługi zostaną przesłane wszystkim uczestnikom konkursu, którzy poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Prace przesłane po tym terminie nie zostaną ocenione przez jury konkursu.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace stworzone po 15 października 2018 r.
 5. Do pracy konkursowej, należy dołączyć następujące materiały (do pobrania na stronie konkursu):
  1. skan wypełnionej i podpisanej metryki pracy konkursowej (załączniki nr 1a, 1b),
  2. sprawozdanie z realizacji upowszechnienia Bohatera pracy (załącznik nr 2),
  3. skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń, stanowiących załączniki nr 3 i 4 – w zależności od wieku,
  4. 3 kadry z filmu (rozdzielczość 300 dpi).
 6. Ponadto, na adres korespondencyjny wybranego koordynatora konkursu należy wysłać oryginały wypełnionych i podpisanych załączników regulaminu (zał. nr 1a, 1b, 3, 4 – w zależności od wieku).
 7. Brak któregokolwiek z ww. załączników na etapie zgłaszania pracy do konkursu sprawi iż zostanie ona odrzucona przez komisję konkursową I stopnia.  

§ 7

 1. Konkurs ma dwuetapowy przebieg:
  1. Etap pierwszy, regionalny, organizowany przez oddziałowe biura edukacji narodowej IPN.
  2. Etap drugi, ogólnopolski, organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN – Centrala.
 2. Wstępna selekcja prac konkursowych nastąpi podczas etapu regionalnego kierowanego przez  Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN. Efektem etapu regionalnego ma być wybór, przez komisje konkursowe I stopnia, najlepszych prac z każdej kategorii na podstawie określonych kryteriów.
 3. W etapie ogólnopolskim nastąpi kolejna selekcja prac wyłonionych podczas etapu regionalnego. Efektem etapu ogólnopolskiego będzie wyłonienie laureatów, czyli zdobywców pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca, na podstawie kryteriów określonych przez komisje konkursową II stopnia.
 4. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 14 czerwca 2019 r. Uczestnicy, którzy awansują do II etapu, zostaną o tym fakcie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej przez lokalnych koordynatorów konkursu.
 5. Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane do 2 września 2019 r.
 6. Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursu nastąpi  podczas gali finałowej, która odbędzie się na jesieni 2019 r. Dokładny termin gali zostanie podany na stronie konkursu w późniejszym terminie.

Tryb oceny prac konkursowych; nagrody

§ 8

 1. Oceny prac dokonują komisje konkursowe powołane przez organizatora dla każdego z 2 etapów konkursu.
 2. Komisje konkursowe I stopnia zostaną utworzone przy każdym z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN. Ich rolą będzie wyłonienie uczestników konkursu, którzy awansują do II etapu.
 3. W celu wyłonienia laureatów, organizator powoła komisję konkursową II stopnia działającą przy Biurze Edukacji Narodowej IPN - Centrala.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru członków komisji konkursowych, włącznie z możliwością powołania do nich osób nie będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
 5. Kryteriami podlegającymi ocenie będą w szczególności: zawartość merytoryczna, kreatywność, walory edukacyjne i artystyczne nadesłanych prac.
 6. Laureatami, czyli zdobywcami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną uczestnicy, którzy otrzymają odpowiednio największą ilość punktów w każdej z kategorii konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w obydwu kategoriach konkursowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień autorom prac, które mimo spełnienia na wysokim poziomie kryteriów o których mowa w pkt. 5, nie dostaną się do grona laureatów konkursu.
 9. Wszystkie komisje konkursowe są zobligowane do sporządzenia protokołów po zakończeniu swoich prac w ramach właściwego etapu konkursu.

§ 9

 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  1. dyplomy - otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu;
  2. laureaci konkursu wezmą udział w kilkudniowych warsztatach filmowych oraz otrzymają nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, akcesoria filmowe.
 2. Organizator poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych, które zostaną pomniejszone o kwotę podatku, o którym mowa w ust. 5.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania prac konkursowych osób, które nie zostały laureatami, a których prace zostały wyróżnione przez komisję konkursową II stopnia.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających wręczenie którejkolwiek z nagród, o których jest mowa w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
 5. W przypadku, w którym wartość nagrody przekroczy 2000 zł laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności Organizator zbierze od wszystkich laureatów (bądź ich prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) następujące danie osobowe: imię, nazwisko, Pesel oraz adres zamieszkania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

 1. Szkolenie, stanowiące nagrodę dla laureatów w kategorii szkolnej zostanie zorganizowane na jesieni 2019 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną osobno powiadomieni.
 2. Szkolenie, o którym jest mowa ust. 1, rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy szkolenia do Warszawy przybywają na własny koszt.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na uczestnictwo w gali finałowej oraz szkoleniu dziecka muszą wyrazić w formie pisemnej oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

§ 11

 1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają organizatorowi oraz partnerom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową i elektroniczną;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt. a;
  3. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;
  4. publiczna prezentacja.
 2. Uczestnicy konkursu, potwierdzając na platformie internetowej zakończenie zadania, oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonej tam pracy oraz że utwory wykorzystane w pracy są wolne od wad prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają takich praw.
 3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od uczestnika autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie do pamięci komputera;
  2. wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;
  3. wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranych, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;
  5. prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także publicznej prezentacji;
  6. wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora.
 4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 12

 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz partnerów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.
 2. Wszelkie informacje o konkursie, w tym klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 znajdują się na stronie: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs.   
 3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.

§ 14

Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 15

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry