Nawigacja

Regulamin

Regulamin Konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

Postanowienia ogólne

§ 1

Konkurs „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”, zwany dalej „konkursem”, ma charakter edukacyjny. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywania ich historii. 

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02 – 675) przy ul. Wołoskiej 7. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN. 

§ 3

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

§ 4

Partnerami projektu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Uczestnicy Konkursu. Zasady uczestnictwa w konkursie.

§ 5

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniowie szkół polonijnych, członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związek Strzelecki, etc.). 
2. Do Konkursu mogą również zgłaszać się rodziny, pod warunkiem, iż rodzice będą pełnili rolę opiekunów i inspiratorów, a autorami zadania konkursowego będą dzieci.
3. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. 

§ 6

1. Zgłoszenia do konkursu mogą być:

 • indywidualne;
 • zespołowe (2-4 osobowe);
 • rupowe (dotyczy klas 1-3, gromad/drużyn zuchów, wilczków, etc.) wraz z dorosłym (nauczycielem opiekunem, rodzicem) – opiekunem merytorycznym. 

2. Rodzaj zgłoszenia decyduje o możliwości wyboru zadania konkursowego, o których mowa w § 7. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. Etap pierwszy: regionalny organizowany przez oddziałowe biura edukacji narodowej IPN. 
 2. Etap drugi: ogólnopolski organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN – Centrala.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Zadania uczestników konkursu.

§ 7

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, zwanej dalej „Bohaterem”,  zebranie i upowszechnienie informacji o Bohaterze w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej w wybranych form: 

 1. plakat edukacyjny;
 2. film krótkometrażowy; 
 3. vlog filmowy. 

2. Plakat edukacyjny jest zadaniem przeznaczonym dla najmłodszych uczestników konkursu (6-9 lat), którzy zostaną zgłoszeni do konkursu wyłącznie grupowo. 

3. Vlog filmowy jest zadaniem przeznaczonym dla uczestników konkursu w wieku powyżej 9 lat zgłaszających się do konkursu indywidualnie lub w zespołowo. Zadaniem jest przygotowanie filmiku w formie wideoblogu (3-3,5 min) prezentującego efekty  poszukiwań, pracy, a także przedstawiającego sylwetkę bohatera i jego dokonania. Vlog filmowy powinien mieć formę kroniki z kolejnych działań podejmowanych przez twórcę lub zespół twórców.

4. Film krótkometrażowy jest zadaniem przeznaczonym dla uczestników konkursu w wieku powyżej 9 lat, zgłaszających się do konkursu indywidualnie lub w zespołowo. W zależności od wybranej formy film powinien spełniać następujące wymogi: 

a. forma dokumentalna powinna zawierać wywiady oraz elementy ikonograficzne w postaci archiwalnych dokumentów lub fotografii o Bohaterze  (3-3,5 min.),

b. forma fabularna powinna bazować na wcześniej napisanym scenariuszu. Inspiracją do opowiedzianej w nim historii powinna być biografia wybranego Bohatera (3-3,5 min.).

5. Uczestnicy Konkursu muszą przesłać sprawozdanie ze zrealizowanego przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

Prace konkursowe – wymogi

§ 8

1. Każda praca powinna zawierać rys biograficzny wybranego Bohatera oraz jego dokonania wpisane w kontekst wydarzeń historycznych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, cytatów itp. 

2. Prace konkursowe powinny mieć charakter twórczy oraz opowiadać (wprost lub poprzez swobodną interpretację) o Bohaterze.

3. Plakaty edukacyjne powinny mieć formę planszy A3. Elementy graficzne mogą być wykonane dowolną techniką. Praca powinna być nie grubsza, niż 1 cm. 

4. Wszystkie filmy nadesłane na konkurs powinny spełniać następujące standardy: format obrazu HD lub FULL HD, format mp4, kodek h. 264. 

5. Prace w kategorii „plakat edukacyjny” należy przesłać wraz z elektroniczną wersją pracy (skan o rozdzielczości min. 300dpi lub fotografia o wymiarach 4272 x 2848 pikseli), na adres wskazany przez organizatora po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego. 
6. Prace z kategorii „vlog filmowy” i „film krótkometrażowy” uczestnicy wysyłają za pośrednictwem platformy internetowej www.wetransfer.com na adres wskazany przez Organizatora po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
7. Wszystkie prace nadesłane niezgodnie z zasadami regulaminu nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 
8. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową uczestników o: przyjęciu formularza zgłoszeniowego, zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu pracy do konkursu, w terminie 10 dni roboczych od daty nadesłania pracy. 

Etapy konkursu, zgłoszenie

§ 9

1. Konkurs ma dwuetapowy przebieg: 

 1. regionalny;
 2. ogólnopolski. 

2. Wstępna selekcja prac konkursowych nastąpi podczas etapu regionalnego kierowanego przez Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej. Efektem etapu regionalnego ma być wybór, przez komisje konkursowe I stopnia, najlepszych prac z każdej kategorii na podstawie określonych kryteriów.

3. W etapie ogólnopolskim nastąpi kolejna selekcja prac wyłonionych podczas etapu regionalnego. Efektem etapu ogólnopolskiego będzie wyłonienie laureatów na podstawie określonych kryteriów przez komisje konkursową II stopnia. 

4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej gali, na której laureaci zaprezentują publicznie swoje prace konkursowe.

§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu niezwyciezeni1918-2018.pl w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

2. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko Bohatera pracy.

3. Uczestnicy (zespoły), którzy nie prześlą prac do 8 czerwca 2018 r. na podany przez organizatora adres, nie zostaną ocenieni i nie będą traktowani jako uczestnicy konkursu. 

4. W przypadku kategorii „plakat edukacyjny” uczestnicy konkursu wysyłają prace w dwóch formatach: oryginalnej oraz elektronicznej wraz z dołączonym sprawozdaniem oraz metryczką. 

5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace stworzone po 9 grudnia 2017 r. 

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące materiały: 

 • Sprawozdanie z realizacji upowszechnienia Bohatera pracy,
 • metrykę (wzór do pobrania pod adresem: niezwyciezeni1918-2018.pl
 • 3 kadry z filmu (rozdzielczość 300 dpi) – w przypadku kategorii „vlog filmowy” lub „film krótkometrażowy”. 

Tryb oceny prac konkursowych; nagrody

§ 11

1. Oceny prac dokonują komisje konkursowe powołane przez organizatora dla każdego z 2 etapów konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Komisje konkursowe I stopnia zostaną utworzone przy każdym z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej. Ich rolą będzie wyłonienie uczestników konkursu, którzy awansują do II etapu.

3. W celu wyłonienia laureatów, organizator powoła komisję konkursową II stopnia działającą przy Biurze Edukacji Narodowej IPN - Centrala.

4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru członków komisji konkursowych, włącznie z możliwością powołania do nich osób nie będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.

5. Kryteriami podlegającymi ocenie będą w szczególności: zawartość merytoryczna, kreatywność, walory edukacyjne, artystyczne i warsztatowe nadesłanych prac. 

6. Dodatkowym, punktowanym zadaniem dla osób indywidualnych, zespołów oraz grup biorących udział w Konkursie jest organizacja działania społecznego, polegającego na przedstawieniu Bohatera pracy w środowisku lokalnym poprzez upowszechnieniu wyników swojej pracy.

7. Laureatami, czyli zdobywcami: pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną uczestnicy, którzy otrzymają odpowiednio największą ilość punktów w każdej z kategorii konkursowych.

8. Wszystkie komisje konkursowe są zobligowane do sporządzenia protokołów po zakończeniu swoich prac w ramach właściwego etapu konkursu.

§ 12

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe: 

 1. dyplomy - otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu;
 2. nagrody rzeczowe: gry, książki, etc – laureaci konkursu w kategorii plakat edukacyjny;
 3. nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, laptopy, udział w kilkudniowym szkoleniu filmowym – laureaci konkursu w kategorii vloga filmowego; 
 4. nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, laptopy, udział w kilkudniowym szkoleniu filmowym – laureaci konkursu w kategorii film krótkometrażowy.

2. Organizator poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych, które zostaną pomniejszone o kwotę podatku, o którym mowa w ust. 6.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania prac konkursowych osób, które nie zostały laureatami, a których prace zostały wyróżnione przez komisję konkursową II stopnia. 

4. Laureaci w kategoriach vloga filmowego oraz filmu krótkometrażowego zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe tj.:

 1. 10-14 lat;
 2. 15 lat i powyżej.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających wręczenie którejkolwiek z nagród, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.

6. Od nagrody laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

§ 13

1. Rozstrzygnięcie całego konkursu nastąpi 15 listopada 2018 r. podczas gali finałowej.

2. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 30 czerwca 2018 r.

3. Uczestnicy, którzy awansują do II etapu, zostaną o tym fakcie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej oraz listownie.

§ 14

1. Szkolenie, stanowiące nagrodę dla laureatów za film krótkometrażowy oraz vlog w dwóch kategoriach wiekowych zostanie zorganizowane w listopadzie lub w grudniu 2018 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni osobno.

2. Szkolenie, o którym jest mowa ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy szkolenia do Warszawy przybywają na własny koszt.

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na uczestnictwo w gali finałowej oraz szkoleniu dziecka muszą wyrazić w formie pisemnej oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych

§ 15

1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają organizatorowi oraz partnerom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową i elektroniczną;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt. a) ust. 1 niniejszego paragrafu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych;

d) publiczna prezentacja filmów.

2. Uczestnik konkursu, potwierdzając na platformie internetowej zakończenie zadania, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i jego części.

3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od uczestnika autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzanie do pamięci komputera;

b) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;

c) wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranych, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;

e) prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także publicznej prezentacji;

f) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora.

4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.

§ 16

1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. ze zm.).

2. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

§ 17

1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz partnerów swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.

2. Na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. ze zm.), uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe

§ 18

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.

§ 19

Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

do góry